Edycja regulaminu (pkt. 4 PRZEPISY OGÓLNE oraz pkt. 6 PRZYJMOWANIE PRAC):

Z przyczyn od nas niezależnych FB zablokował dodawanie zdjęć do posta. W związku z tym prosimy o przesyłanie zdjęć na adres sklep@3h.com.pl gdzie będą one publikowane jako prace konkursowe poniżej regulaminu.

LINK DO konta 3H na FB

https://www.facebook.com/3H-produkty-z-konopi-114516657032031

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO 3H

PRZEPISY OGÓLNE
1. Organizatorem Konkursu Fotograficznego 3H zwanego dalej „Konkursem” jest 3H Group Sp z o.o. ul. Oławska 201, 55-220 Jelcz-Laskowice, NIP: 9121930412, zwana dalej „Organizatorem”.
2. Cel Konkursu: promowanie produktów marki 3H
3. Przedmiotem Konkursu są fotografie wykonane na terytorium Unii Europejskiej przez uczestników “Konkursu”.

4. Uczestnikiem “Konkursu” jest każdy kto zakupi lub zakupił produkt marki 3H, jest fanem (polubił) profil marki 3H i wykona zdjęcie z tym produktem w dowolnej aranżacji, następnie udostępni to zdjęcie pod postem konkursowym na Facebooku na profilu firmy 3H.
5. Nagrodzone prace zostaną opublikowane na stronie internetowej www.3h.com.pl oraz na Facebooku na profilu firmy 3H.
6. Założyciele, pracownicy firmy 3H i członkowie ich rodzin nie mogą brać udziału w Konkursie.

PRZYJMOWANIE PRAC
1. Udział w konkursie jest uzależniony od zakupu dowolnego produktu marki 3H.
2. Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie cztery zdjęcia z tym samym produktem lub wieloma produktami marki 3H.
3. Terminarz:
• przyjmowanie prac fotograficznych do konkursu do 06.05.2022.
• ocena zgłoszonych fotografii do 09.05.2022.
• ogłoszenie zwycięzców 10.05.2022
5. Fotografie powinny być wykonane samodzielnie, muszą być pracami autorskimi. Wyklucza się prace tworzone wspólnie (współautorstwo).
6. Fotografie należy publikować pod postem konkursowym na Facebooku na profilu firmy 3H.
7. Zdjęcia muszą być zapisane w formacie JPG w dowolnej rozdzielczości, dopuszcza się zdjęcia wykonane telefonem.
8. Nie zezwala się na stosowanie fotomontaży polegających na łączeniu elementów zdjęcia pochodzących z różnych plików.
9. Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikowania prac niespełniających wymienionych wyżej wymogów.
10. Jeżeli na fotografiach konkursowych znajduje się wizerunek osoby, uczestnik przesyłając fotografię zobowiązany jest do dołączenia pisemnego oświadczenia osoby znajdującej się na fotografii, że wyraziła zgodę na nieodpłatną publikację i rozpowszechnianie wizerunku tej osoby. Zgodę należy przesłać na adres sklep@3h.com.pl
11. Każdy uczestnik Konkursu przesyłając fotografię zgodnie z treścią ust. 5 wyżej, udziela niewyłącznej, nieodpłatnej licencji do korzystania z fotografii na polach eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych dla celów przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Konkursu oraz w zakresie wynikającym z treści niniejszego regulaminu.

JURY
1. Organizator powołuje Jury Konkursu, zwane dalej „Jury”.
2. Wszystkie zdęcia nadesłane do Konkursu podlegają ocenie Jury.
3. Decyzje podjęte przez Jury są ostateczne i prawnie wiążące dla wszystkich uczestników Konkursu.

NAGRODY
1. Za zajęcie 1-wszego miejsca Ekspres kolbowy SMEG ECF01CREU, 2-gie miejsce Czajnik SMEG KLF03RDEU, 3-cie miejsce zestaw promocyjny 3H Olejek CBD10% + Żel
2. Nagrody w konkursie nie podlegają wymianie na gotówkę.
3. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do opublikowania imion i nazwisk o laureatach konkursu oraz umieszczanie tych informacji w materiałach reklamowych organizatora oraz w prasie, mediach i Internecie.
4. Nagrody zostaną przesłane kurierem na wskazany przez zwycięzców adres.
5. Po przeprowadzonym konkursie zwycięscy zobowiązani są do podpisana protokołu o otrzymaniu nagrody rzeczowej.

KOMISJA
1. Do kontroli prawidłowości Konkursu powołana zostaje Komisja, w skład której wchodzić będą przedstawiciele Organizatora.
2. Komisja będzie nadzorować wykonanie przez Organizatora wszystkich zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Regulamin niniejszego Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.3h.com.pl/konkurs
2. Osoby, które nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym Regulaminie lub podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną automatycznie zdyskwalifikowane.
4. Organizatorzy nie biorą prawnej odpowiedzialności za przesłane prace oraz zastrzegają sobie prawo natychmiastowej dyskwalifikacji fotografii w przypadku podejrzenia naruszenia Regulaminu.
5. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy prawa polskiego.
6. Organizatorzy nie roszczą sobie przeniesienia praw autorskich ani majątkowych do nadesłanych prac, pozostają one własnością intelektualną autorów.
7. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania lub żądania ich usunięcia, w tym celu powinni skontaktować się oni z Organizatorem, który jest administratorem danych. Podanie danych (które w przypadku braku wyrażenia w/w zgód, będą przetwarzane w celu wykonania w/w obowiązków związanych z Konkursem oraz rozpatrywania reklamacji Uczestników Konkursu) jest dobrowolne, lecz niezbędne dla wzięcia udziału w Konkursie.
8. Regulamin Konkursu wchodzi w życie z dniem  07.04.2022.
9. Interpretacja zasad niniejszego Regulaminu należy wyłącznie do Organizatorów.

 

PRACE KONKURSOWE

1. Pani Grzybińska

2. Pani Maryla

3. Pan Dąbrowski

4. Pani Podlińska